[KINDLE] ❄ Eylembilim By Oğuz Atay – Anguillais.us

Eylembilim Lke 12 Mart Arefesindedir Renci At Malar , Niversite I Galleri, Forumlar Roman N Kahramanlar , Olaylar Kar S Nda Saf Tutmaya Ya Da Tutmamaya Al An Akademikler Dir Bir Niversitede Geli En Olaylar, Bir Matematik Profes R N N, Server G Zbudak N Hat Rat Ndan Nakledilir O Uz Atay Eylembilim De, Cevat Apan N O Uz Atay A Mektup Ta Belirtti I Gibi, Kara Mizah G Sterilerinden Birinin Daha Doruklar Na Ula T R Yor Bizleri

  10 thoughts on “[KINDLE] ❄ Eylembilim By Oğuz Atay – Anguillais.us


 1. says:

  Eylembilim in kendisinden ok, O uz Atay n yak n dostu, evinde vefat etti i Altay G nd z n Eylembilim e yazm oldu u sons z kapsam ndaki O uz un Hayali adl b l m bitirdi beni Bu sadece Eylembilim i in yaz lm bir sons z de il, b y k yazar n 7 kitapl k b t n eserlerinin sonuna d lm bir not bence O yaz y okurken, O uzumuzun beyninde ilk t m r n fark edilmesi, radyoterapisi kemoterapisi, ameliyatlar , yiti i Sonra ufac k bir tuvalette hayat n n son bulu u Yazarken bile g zlerim d Eylembilim in kendisinden ok, O uz Atay n yak n dostu, evinde vefat etti i Altay G nd z n Eylembilim e yazm oldu u sons z kapsam ndaki O uz un Hayali adl b l m bitirdi beni Bu sadece Eylembilim i in yaz lm bir sons z de il, b y k yazar n 7 kitapl k b t n es...


 2. says:

  Benzersiz yazar m z O uz Atay n bu k sa ve de tamamlanmam son roman , 1970 lerde lkemize ok g ndemde olan eylem ile bilim niversitede politika da diyebiliriz kabaca ili kisini ya da eli kisini ele alm Yine o harika ironik slubuyla Yine birey olamay m z , yar m ayd nlar m z , s eylemcilerimizi, yer yer ger ek st bir havada, dalga ge ercesine ama zekice anlatarak B yle b...


 3. says:

  ya amak da eylemdir lmek de eylemdir DEVR M de eylemdir peki o uz atay bu kitab nda hangi eylemi anlatmak istemi tir bu sorunun cevab n belki hi bir zaman bulamayaca z ke ke daha uzun ya asayd daha cok yazsayd daha ok bizi bize anlatsayd.huzur i inde yat stad.


 4. says:

  O uz Atay n tamamlayamad bu roman l m nden hemen nceki t m canl l n ta yor Sanki kendini anlatm gibi bir akademisyen Server G zbudak Altay G rb z n son s z inan lmaz etkileyiciydi Son anlar n okurken g zlerim dolu dolu oldu O yar m kalm roman resmen i ime oturdu Hayatta yapmak isteyip de yar m b rakt klar m hala ya yorken bana dert oldu Cevat apan art k ns z yazmas n diye de bir yandan ba rmak istedim bu kitapta da Sanki aptalm z gibi her eyi detayland rmas hi h O uz Atay n tamamlayamad bu roman l m nden hemen nceki t m canl l n ta yor Sanki kendini anlatm gibi bir akademisyen Server G zbudak Altay G rb z n son s z inan lmaz etkileyiciydi Son anlar n okurken g zlerim dolu dolu oldu O yar m kalm roman resmen i ime oturdu Hayatta yapm...


 5. says:

  Baz insanlar l ms z olmal yd Ne g zel adams n


 6. says:

  Okumad m son kitab n da okudum nihayet imdi yazsa akademik d nyayla ilgili dalga ge ecek ok daha fazla malzeme bulurdu, eminim Tahmin ediyorum tamamlasayd yay nlamadan nce politik k s mlar t rp lerdi Tehlikeli Oyunlar da yapt gibi Yar m kalm l k hissi de b rakt ysa da, yazar n tad her zamanki...


 7. says:

  Bu lke, sorular n yanl sorulmas y z nden bat yor zaten


 8. says:

  bir bak ma o uz atay n kendiyle y zle ti i roman denilebilir romanda devrimci eylemleri b rak p bilim yapmaya ba layan bir adam n bu iki hayat aras nda gidip geli leri anlat l r ki bilindi i gibi atay da solcu hareket i inde yer al p bir s re sonra arkada lar ndan ayr lm , daha ziyade edebiyatla ilgilenmeye ba lam t r ki belki ...


 9. says:

  lk olarak, ne bekeleyece imi bile bilmeden Tutunamayanlar okuyarak ba lad m O uz Atay okumaya Bitirdi im bu kitab yla yazd her eyi okumu oldum Kitaplar n erteleyerek zaman ge irdim nk yazd yeni bir eyleri okuyamayacak olmak beni inan lmaz z yordu imdi bitti Bu y llar i inde O uz Atay tart mas z en sevdi im yazar oldu Entellekt el birikimi, T rk diline olan hayranl k derecesindeki ustal , s ra d bak a s , okurunu her kelimesinde kendine d nd r p sorgulayan kitaplar lk olarak, ne bekeleyece imi bile bilmeden Tutunamayanlar okuyarak ba lad m O uz Atay okumaya Bitirdi im bu kitab yla yazd her eyi okumu oldum Kitaplar n erteleyerek zaman ge irdim nk yazd yeni bir eyleri okuyamayacak olmak beni inan lmaz z yordu imdi bitti Bu y llar i inde O uz Atay tart mas z en sevdi im yazar oldu Entellekt el birikimi, T rk diline olan hayranl k derecesindeki ustal , s ra d bak a s ,...


 10. says:

  Bu kitab n bitmi halini g rmeyi ok isterdim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *