!!> KINDLE ❆ Rojin ❃ Author Mehmet Eroğlu – Anguillais.us

RojinMehmet E Er Buradan Kurtulabilirse Bu Sava Unutabilecek Miydi Ruhunu Zalim Bir Efendinin Buyru Una Vermek, K Lesi Olmak Sava Mak Buydu Ama Sava Unutmak Bundan Emin De Ildi.Doksanl Y Llar N G Neydo Usu Biri Rojin Di Eri Mehmet Olan Ve Birbirlerine Kar Sava An Iki Asker Benzer Hassasiyetlerle B Y M Iki D Man N, Bir Erkekle Bir Kad N N G Z Nden Cepheler Sarp Ve Y Ksek Da Lar, Sar Mt Rak Al Lar, Plak Yama Lar, Orak D Zl Kler H Kimde Kal, Mahk Ma D Me Uyar Lar , May N Tarlalar Konvoylar, Devreler, N Betler, Subaylar, Hayrola Heval Nderlik Ne Diyor Ehitler Ve Le Ler Kurtaranlar Ve L M Zleyenler Sava Ta Her Ey Tekd Zedir, L Rs N Ya Da Ld R Rs NGerisi Nedir KiKitaplar Kim Hat Rlar Mevzide Uyuyan L R Ben K Rd M, As L Senin Burada Ne I In Var Mehmet Ero Lu, Fay K R Lemesi Ni Rojin Le Tamaml Yor Geriye, Hik Yenin Ba Lad Yere D N Yor Rojin, Insan Kalman N Roman E Er Sava Unutabiliyorsa, Insan Her Eyi Unutabilir

  10 thoughts on “!!> KINDLE ❆ Rojin ❃ Author Mehmet Eroğlu – Anguillais.us


 1. says:

  Filozof a, aforizma tad na konu an karakterlerin bol oldu u bir Mehmet Ero lu klasi i G neydo u daki at ma ortam n arp c bir ekilde yans tmas bence kitab n en ne kan zelli i Yaln z bolca yapay diyaloglar, bazen a dal boyutlara ula an tasvirler roman n ikna edicili ine zarar veriyor zellikle Rojin Zeynep Nusret diyaloglar , bilgi stat Nusret in d avurdu u cevherler, katlanmak i in biraz sab r istiyor Mehmet Asl ili kisi de tam oturtulmam , zaman zaman ikna edici olmaktan uzak Cenk karakterinin n...


 2. says:

  Fay K r 3 Rojin epeyce hacimli, toplam 1295 sayfal k Fay K r lemesinin son kitab Kitap ilk iki kitab n aksine zamanda geriye s ray p 2007 y l ndan T rk K rt at mas n n s cak oldu u 1993 1994 y llar na uzan yor Kurgu, sava n iki farkl cepheden, TSK da komando olarak g rev yapan Mehmet ve stanbul a g etmi varl kl bir K rt ailenin k z yken ani bir kararla da a k p PKK ya kat lan Zeynep in Kod ad Rojin g z nden ilerliyor Mehmet Ero lu bunu yaparken oldu unca tarafs z kalmaya al m ve bu iki karakteri kurgularken ikisinin de i inde bulundu u ko ullara kar uyumsuz birer ki ilik olarak olu turmu Mehmet, sava maktan ok hayat s rekli bir her eyden ka halinde olan ama en ok da ihanete u rad kad ndan ka ma pe indeyken, Zeynep d ledi i o romantik bir devrimin da lardan ge medi ini g rse de girdi i bu yolda inatla devam eden biri Ve sonras emdinli, kar, so uk, silahlar, operasyonlar ve da lar n insan n ensesine her an o so uk nefesini fledi i l m, enfes do a tasvirleri ve bol bol aforizma Mehmet Ero lu nun okuyucuya vermek istedi ini ok iyi kotard n d n yorum Sava n anlams zl , psikoloji, insan n ruhuna sirayet eden o ss zl k ve sarp da lar n k r...


 3. says:

  spoiler i erebilir okuyan olursa bu yorumlar kitab eklerken, uyaray m imdiden ama bir ka ey yazmazsam olmayacak her iki cepheyi de anlatt b l mler sadece askeri olarak de il, fikirlerden de bahsediyorum, misal her iki taraf n da kendi aras nda yapt zele tiriler bana kal rsa ok s r kleyiciydi zaten kitab elime ald mda daha ok kar la may bekledi im k s mlar da bunlard belki filozof a yakla mlar b rak p buralara e ilseydi daha s k bir yap t olabilirmi mehmet ero lu belli ki iyi bir okur, bu iyi okurlu unu da kitapta bolca g ze sokmas bende olumlu etki yaratmad hatta kitaptan so uttu diyebilirim ara ara t m bir kitap boyunca, nusret in b t n o kibriyle yapt felsefeyi okurken i im k y ld , d n p bakt mda varl na ok gerek var m yd diye d n yorum ayn ekilde bu g revi, t m kitap boyunca s rd rmeye al t tarafs z her iki cepheden de olaya bakan anlat mda, kar tarafta da prof yap yordu ama onun filozoflu u en az ndan romanda ok s r tm yor ve ok da fazla yer kaplam yordu zaten a r aforizmadan art k kusma noktas na gelecektim, nas l oluyorsa bu aforizmalar da roman kahramanlar hep m r ldan yor ve hemen sonra birisi ona sesleniyor bu yap o kadar ok tekrarlad ki. ki bu tekrarlardan nasibi ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *