!!> Reading ➼ Unutulanlar Dışında Yeni Bir Şey Yok: Hakkari ve Kuzey Irak Dağlarındaki Askerler ➵ Author Osman Pamukoğlu – Anguillais.us

Unutulanlar Dışında Yeni Bir Şey Yok: Hakkari ve Kuzey Irak Dağlarındaki AskerlerYay Mland Tarihten Itibaren On Alt Hafta En Ok Satan Kitap Olarak Birinci S Rada Kalan Ve Halk N Elinde Y Zbinlercesi Bulunan Bu Kitap Y Re In Ve Zg R Ruhun, Ne Demek Oldu UnuYa Am N Anlam Zerinde D Nmek Gerekti IniKu Olmadan U Urumlar N Zerine Nas L Yuva Kuruldu UnuHanc N N Da Yolcunun Da Birlikte Uyudu UnuDayan Kl Ve G L Ruhlar N A R Y K N N Ekilmezli Ini L Ml Lerin V N P B B Rlenemeyece IniKara Ve Gaml Da Lara Ancak Kartallar N H Kmedebilece IniTa Gibi A R Gecelerin Gelmeyen Sabahlar N Payla Lmaz Yaln Zl Klar Yanl Ya Ay Lar Sorumlulu Un L Mden De A R Oldu UnuF Rt Nayla, Borayla Denenmi Arkada L Klar Gen Bir Hayattan Lke U Runa Nas L Vazge Ildi IniSonu Olarak Nsan Anlatmaktad R.D Z Olan Her Ey Yalan S Yler Her Ger Ek E Ridir, Elinizdeki Bu Kitap GibiOsman Pamuko LuHakk Ri Ve Kuzey Irak Da Lar Ndaki Askerler Siz Sava La Ilgilenmeyebilirsiniz, Sava Sizinle Ilgilenir Sava Kazanan Da Yorar L M Her Eyi E It Yapan Do Al Sonu Tur L Mden Korkmayan Lmez L M Kendine Ko Anlar Hi Bir Zaman Vurmaz L M Korkusu, L M Ac S Ndan Daha Iddetlidir L M Tela N N Bir Anlam Yoktur Size Yol G Sterdim De Diyebilirsiniz, Ama Askeri Manada Emir Vermedim Kahramanlara Emir Verilmez Osman Pamuko Lu Nun Haftalarca Liste Ba Nda Yer Alan Unutulanlar D Nda Yeni Bir Ey Yok Adl Kitab Yeni Bask S Yla Nk Lap Kitabevi Taraf Ndan Sizlere Sunuluyor.

  10 thoughts on “!!> Reading ➼ Unutulanlar Dışında Yeni Bir Şey Yok: Hakkari ve Kuzey Irak Dağlarındaki Askerler ➵ Author Osman Pamukoğlu – Anguillais.us


 1. says:

  T rkiye de ya ayan herkesin, etnik k keni nemli olmaks z n okumas gereken bir kitap.Kitap, Emekli T mgeneral Osman Pamuko lu nun, 1993 95 y llar aras nda 3 Da ve Komando Tugay Komutanl s ras nda ya ad klar n komutan n g z nden anlat yor lkemizde 80 li y llar n ortas ndan beri s ren ter r olaylar n n en s cak zamanlar ndan birinde yap lan operasyonlar , askerlerin hallerini, d man n askeri ve siyasi boyutunu g z n ne seriyor.G zel lkemizin ne ac oyunlarla, g r nmez g lerin dev avu lar i inde nas l y llard r ac ekmekte oldu u bir askerin bak a s yla anlat l yor Ter rle askeri boyutta bir m cadelenin yeterli olmad ve siyasi kuvvetlerin destekle ye medi i muharebelerin kazan lma ans olmad a k ekilde g r l yor Bu lke nas ac lar ekti ve maalesef ekmeye devam ediyor g r p yak ndan hissediyor insan Pamuko lu, ehitlerin, ailelerinin mektuplar n notlar iirlerini payla m zaman zaman Bun...


 2. says:

  Osman Pamuko lu nun, Hakkari Da ve Komando Tugay Komutanl n n yapt 95 95 y llar aras nda T rk Silahl Kuvvetleri ve H k metin PKK ile silahl m cadelede nas l bir konsept de i ikli i yapt ve bu yeni konseptin uygulay c lar ndan olarak Hakkari ve evresindeki yurti i yurtd kamplar na, m nferit gezen PKK gruplar na kar hangi operasyonlar nas l d zenleyip tatbik ettiklerini anlatan 2003 y l nda yaz lm bir hat ra kitab d r slubu asker slubundad r Belagati y ksek olup yazar d nem i erisinde kendi de erini g stermekten imtina etmemekle beraber kibirli de de ildir TSK i erisindeki askerlik ile ilgili kurallardan, de i mez kabul edilen ilkelerden, yap lanmadan ve kurumlardan yeri geldik e de ikayetini dile getirmektedir Buna rnek olarak en ba ta karakol denilen kurumun te kilatlanmas , askerlik t rleri ve s resi verilebilir.Ayr ca yazar gayri nizami harp dedi i sava t r n n muhteva ve er evesini kavram , al nmas gereken tedbirler ve tatbik edilmesi gereken operasyonlar n bu konsepte g re yeniden g zden ge irilmesi gerekti inin alt n izmi tir Ayr ca bu uyar y soyut olarak da b rakmam tek tek altba l klara da inerek hangi hususta ne yap lmas gerekti ini de belirtmi tir Yazar PKK meselesinde kimlerin dost kimlerin d man oldu unu da adeta kral plak dercesine s ylemekten de geri kalmam t r Barzani a iretinin tutumu, Ankara daki siyasilerin Barzani me...


 3. says:

  Eminim ki bu kitap i in daha g zel ve anlaml bir isim bulunamazd Kan uykusundan uyanma vakti gelip ge eli y llar oldu.


 4. says:

  Kesinlikle okunmas gereken bir kitap


 5. says:

  GER E N EL S Baz kitaplar vard r, g rmezden gelinen ya da st rt len ger e in el isi olur Osman Pamuko lu T rkiye nin G neydo u sunda ya anan gayrinizami harpte neler olup bitti ine birinci elden tan kl k ederken, gazete man etleri ve s sl ana haber b lteni sunucular n n yak n ndan dahi ge emedi i ger ekleri t m plakl yla ve samimiyetle bir bir g zler n ne seriyor Hi eveleyip gevelemeden ol...


 6. says:

  Etkileyici an lar


 7. says:

  G rmedi iniz ger ekler, Ya ad n z topraklarda y llarca olup biten her ey bu kitapta Mutlaka okunmal


 8. says:

  kesinlikle okunmas gereken bir kitap..


 9. says:

  Okumayanlar ok ey kaybeder


 10. says:

  mutlaka okunmal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *